"It is not the strongest species
that survive,
nor the most intelligent,
but the ones most responsive
to change"

 

Charles Darwin

QMC International

 

 

PRODUKTYWNOŚĆ

 

dddProduktywność jest pojęciem powszechnie używanym i odnoszącym sie do wszelkich rodzajów działalności. Może to być produkcja dóbr, działalność usługowa, administracja, przetwarzanie informacji, itp. Jest to również termin, który odnosi się do systemów różnych stopni, np. gospodarki narodowej, danego regionu, branży, przedsiębiorstwa, a nawet pojedynczego stanowsika pracy.

 

 

W kontekście organizacji, produktywność bada pięć nastepujących elementów:

 • Stopień realizacji podstawowych zadań i celów organizacji
 • Sprawność aktualnej produkcji w stosunku do zużytych zasobów, jak również i ilość zużytych zasobów w stosunku do ich dysponowanej ilości.
 • Stwierdzenie, co jest obecnie osiągane w stosunku do tego co mogłoby być osiągane, w odniesieniu do produkcji, jak również i zużytych zasobów.
 • Porównywalność wskaźników obliczonych dla analizowania danego systemu z odpowiednimi wskaźnikami produktywności uzyskanymi przez inne organizacje.
 • Trendy określające zmiany wskaźników produktywności, oraz ich tendencje w czasie.

 

Ogólnie ujmując, taka analiza pozwala organizacji na stwierdzenie, jak dobrze radzi sobie obecnie, o ile lepsza może być, i co trzeba zrobić w przyszłości, aby przetrwać i sukcesywnie się rozwijać.

 

 

Głównym założeniem produktywności jest mierzenie obecnej efektywności działania konkretnego systemu, oraz ciągłe poszukiwanie dróg poprawy obecnego systemu. W wielu krajach produktywność uznaje się już za cel ogólnospołeczny i w połączeniu z filozofią, produktywność definiuje się jako:

 

 

 • stan świadomości
 • ciągłość ulepszania tego, co już istnieje
 • poprawa stanu obecnego, niezależnie od tego jak dobry jest naprawdę
 • ciągłe dopasowanie się do zmieniających się warunków ekonomicznych oraz społecznych
 • wiara w postęp ludzkości
 • ciągłe dążenie do stosowania nowych technik i nowych metod